สินเชื่อบุคคลซิตี้
CITI PERSONAL LOAN

สินเชื่อบุคคลซิตี้

“โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”

สินเชื่อบุคคลซิตี้
CITI PERSONAL LOAN

สินเชื่อบุคคลซิตี้

“โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”

รายได้ต่อเดือน

20,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

18-28%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เพิ่มสภาพคล่อง
ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 24 เดือน หรือ นานสูงสุด 48 เดือน
รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme มูลค่า 9,000 บาท* เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้ โปรแกรมอิสระอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99%

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
18-28%
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
ค่าติดตามทวงถามหนี้
250 บาท / ครั้ง
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 24 เดือน หรือ นานสูงสุด 48 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)

 • มีสัญชาติไทย

 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

 • สำหรับพนักงานบริษัท อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

 • สำหรับเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)