ยูโอบี พรีวิไมลส์
UOB PRIVIMILES

ได้มากกว่า...การเดินทาง

รับ 1 คะแนนสะสม ทุกๆ ยอดใช้จ่าย 15 บาท

ยูโอบี พรีวิไมลส์
UOB PRIVIMILES

ได้มากกว่า...การเดินทาง

รับ 1 คะแนนสะสม ทุกๆ ยอดใช้จ่าย 15 บาท

รายได้ต่อเดือน

70,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

16%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี*

ทุกยอดใช้จ่าย 18 บาท = 1 ไมล์ (15 บาท = 1 คะแนนและใช้เพียง 1.2 คะแนนแลก 1 ไมล์)
บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Longe ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี
UOB Travel Service แลกคะแนนสะสมเป็นเที่ยวบิน แพ็คเกจทัวร์ ห้องพัก โรงแรม รถเช่า โทร 02-285-1551

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
18% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
คะแนนสะสม
มี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
60% ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
18%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรเสริม
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
4,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด)
บัตรเสริม
ฟรี
อื่นๆ
สมัครบัตรเสริมได้
สูงสุด 4 ใบ

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 60 ปี

 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ต่อเดือน

 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 – 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)